Kontakt

GAM system, spol. s r.o.

Nám. SNP 9
911 01 Trenčín

IČO: 47 148 055
DIČ: 2023763753
Účet: 4017985377/7500
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK96 7500 0000 0040 1798 5377

Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne
oddiel: sro, vložka č. 28123/R

tel.: + 421 904 686 497
       + 421 903 865 585

e-mail: gamsystem@gamsystem.sk